سخنان حجت الاسلام صنیعی در مورد وجود تفکرات الحادی و مادی گرایی و تبلیغات حاکمان و ترویج افکار مخالف با حقیقت که عامل اصلی بوجود آمدن شبهات در دوران امام صادق بوده است.