صحبت هرمیداس اتابکی درباره اصلی ترین مسئله ای که باید خودروسازان داخلی برای پیشرفت باید به آن توجه داشته باشند