کارخانه بزرگ ساخت موشک داعش در فلوجه توسط نیروهای ویژه عراق شناسایی و کشف شد.