گفتگوی داغ درمورد دلخوری پرسپولیسی ها از طارمی و رضائیان