اولین بحثی که پیرامون کسی که دشمن شناسی می کند مطرح می شود این است که آیا واقعا دشمن چنین کاری می کند؟، بخشی از مصاحبه تبیان با رائفی پور .