معصیت بود که سوزاند عبادات مرا / برنگرداند به من حس مناجات مرا / ناگزیر است گدا دم زعطایت بزند /نیمه شب عبد گنهکار صدایت بزند ... مناجات خوانی حاج محمود کریمی در شب 19 ماه رمضان ( شهادت امام علی 1394 - هیئت رزمندگان شمیرانات)