مصاحبه اختصاصی تبیان با دکتر محمد جواد صادقی مجد با موضوع مظلومیت امام حسن مجتبی علیه السلام و شبهاتی که از گذشته تا کنون توسط دشمن درباره ایشان پراکنده شده است