گفتگویی جالب و شنیدنی با هکری که در شانزده سالگی به ایمیل و حساب های بانکی تعداد زیادی از مردم دسترسی پیدا کرده ...