کلیپی از داخل بالگرد هجومی می 35 و اجرای آتش بر روی مواضع داعش در فلوجه