وعده های رئیس دولت تدبیر و امید به مردم که هنوز اجرایی نشده است!