ماهی بدون چشم و البته وحشتناک که در اعماق دریا و در تاریکی مطلق زندگی میکند