و نزدیک بود کسانى که کفر ورزیدند، چون قرآن را شنیدند، تو را چشم بزنند و مى‏گویند: او دیوانه است ، در حالى که آن قرآن جز مایه بیدارى براى جهانیان نیست ... تفسیر آیه 51 تا 52 سوره قلم توسط استاد قرائتی