انیمیشن دیدنی راشل کوری 2 در مورد تقابل و جنگ ایران با رژیم صهیونیستی