تلاوت آیات 155 تا 158 سوره مبارکه انعام توسط قاری محترم البشیر دین از الجزایر مسابقات سراسری قرآن در روز چهارم سی و سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم