شرح حدیث اخلاق از حضرت سجاد توسط رهبر انقلاب، آثار دنیوی و اخروی سخن نیکو: افزایش رزق، تاخیر در اجل انسان، محبوبیت در میان خانواده، ورود به بهشت