این مار ترسناکترین افعی جهان با یک دم شگفت انگیز می باشد و بومی ایران است !!