گفتگوی اختصاصی « حاج سعید حدادیان » با تبیان در رابطه با سفر به سوریه و همراهی با مدافعان حرم ، حاج منصور ، محمد حسین حدادیان و ...