دروغ و تهمت بزرگ بی بی سی فارسی نسبت به رهبر انقلاب، کارشناس این شبکه را هم وادار به واکنش و دفاع از ایران کرد