تیکه جالب فردوسی پور به پاره شدن های متوالی شلوار زیدان