بخش کوتاهی از بیانات رهبر معظم انقلاب در رو بعثت پیامبر صلی الله