آموزش تکنیک هویه کاری با حضور خانم قمری در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.