صحبتهای رامبد جوان پیرامون قضاوتهای بی مورد در برنامه گفتگوی تنهایی