عکس العمل جالب فیلها وقتی که فیل بان آنها را صدا می زند .