کلیپ در بررسی محدودیت های زیاد برای زنان در جامعه ی عربستان سعودی .