آموزش کشیدن الگو برای دوخت سرمه توسط خانم عبداللهی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس