پیدا کردن محل تله های انفجاری داعش در شهر پالمیرای سوریه توسط سگ های آموزش دیده