نماهنگ بوسه بر تیغ در مدح حضرت امیرعلیه السلام با صدای معراج محمدی، بنده ی غرق گنهم یا علی روسیهم روسیهم یاعلی /من ز ازل تا به ابد زان دو چشم منتظر یک نگهم یا علی ...