در این برنامه نکات خانه داری تمیز کردن ظروف چینی آموزش داده می شود