طرز انداختن الگو روی ترمه توسط خانم سرخوشیان در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان