آموزش پیده سبزیجات توسط خانم صادقی در بخش آشپزی برنامه تزه گون از شبکه سبلان .