خوشحالبم که تروریست ها پی به توانایی ها پراید نبردند