این ویدئوی کوتاه که برای طرح معروف " همیشه شاکر باش " از شرکت ژاپنی kao تولید شده است، با این سوال شروع می شود که "چه کسی متحمل سختی بیشتر می شود، زن یا مرد؟"