می دانید که درون زمین و مخصوصا لایه های مرکزی آن دما بسیار بسیار بالا است، طوری که سنگ ها به صورت مواد مذاب در آن جا در جریان هستند.