کلیپ دیدنی از آشنایی با مراحل متعدد و سخت برای خلبان شدن و تست هایی که از هر خلبان گرفته می شود .