آموزش هنر سرمه دوزی توسط خانم کرمی در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.