سلامتی تاج نامرئی من هست تنها بیماران اون رو میینن