تبلیغ تلویزیونی جالب ریال در بانک اعتبارات ایران مربوط به قبل از انقلاب