قسمتی فوق العاده تاثیر گذار از سریال نردبام آسمان !