همان طور که در طرح " مرگ سلولی (آپپتوز) " ذکر شد، فعالیت مرگ سلولی در اثر فعال شدن کاسپازها صورت می گیرد. بنابراین اگر از آنتی بادی هایی بر علیه کاسپازها استفاده شود می توان با کمک تکنیک وسترن بلات و یا سایر تکنیک های مرتبط با واکنش آنتی بادی ٓآنتی ژن ، آن ها را مطالعه نمود. ...