مجلس اول با تمام بحران هایی که پشت سر گذاشت جای خود رو به مجلسی نو پا میداد بحران های داخلی فرو نشسته بود بنی صدر از پاریس سردرآورد و حالا ..... (مجلس دوم)