آموزش بافت جیب کج توسط خانم بهمن یار در بخش هنری برنامه خانه مهربانی شبکه کرمانشاه.