شعری حجاب با صدای خانم سیده زهرا شایگان خوانده می شود . خانم سیده زهرا شایگان هشت سال دارد . این دخترخانم از کودکی علاقمند به یادگرفتن و حفظ کردن شعر با کمک پدر و مادرش شده است . موضوع و محتوایی این شعر رعایت حجاب و عفاف در جامعه از سوی همگان است . سراینده این شعر خانم پروانه نجاتی است ایران حجاب www.iranhejab.ir