میوه کاکتوس شیرین مزه و آبدار و دانه های ترد و سیاه رنگی در بافت ان پراکنده است و ...