آپپتوز نوعی از مرگ در سلول های موجودات است که در آن سلول های تعیین شده ای با دریافت سیگنال های ایجاد کننده مرگ محکوم به از بین رفتن هستند. این سلول ها به محض دریافت سیگنال (از درون یا بیرون از سلول) در خود شاهد یک سری از اتفاقات آبشار گونه از واکنش مولکول ها هستند و در نتیجه مرگ را برای سلول به دنبال خواهد داشت.