آموزش خورشت ماست با حضور آقای یزدان پرست در بخش آشپزی برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما