این گیاهان نشان دهنده ی سازگاری به زیست گاه های بسیار خشک است. آن ها می توانند در خاک های کم عمق شنی با رطوبت بسیار ناچیز رشد کنند. میزان فتوسنتز روزانه این گیاهان حدوداً به نصف گیاهان سه کربنه و حتی چهارکربنه می رسد. ...