تا شود خصم دون درمانده / گشته سید علی فرمانده / نغمه کلنا عباسک / دشمنان را به هر سو رانده / کلنا عباسک یا زینب ... شعرخوانی زیبای حاج صادق آهنگران در رثای مدافعان حرم به سبک سال های جنگ