آموزش رومیزی چهل تکه سنتی توسط خانم زکانی در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.