اجرای زنده سنتی ترانه " حسبی ربی " در کنسرت کداگن هال لندن.