آموزش بافت ژاکت با حضور خانم رضایی در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین